AVÍS LEGAL

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per GIOVANNI MORENO estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de JEOVANY MORENO. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, JEOVANY MORENO no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant JEOVANY MORENO tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de JEOVANY MORENO. El client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a JEOVANY MORENO, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

--

Ús del servei i responsabilitats

JEOVANY MORENO, no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

Errors en les connexions, cas fortuït i força major: JEOVANY MORENO no serà responsable dels errors, retards en l'accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l'empresa. JEOVANY MORENO, es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l'usuari per solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix JEOVANY MORENO, no serà responsable dels errors que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes, de manera que no garanteix que el lloc web estigui en tot moment operatiu quan es degui a qüestions no imputables a JEOVANY MORENO que aquesta no pugui resoldre amb els mitjans que estan al seu abast.

Ús del lloc web: JEOVANY MORENO, no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part de l'Usuari. Tampoc serà responsable de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre JEOVANY MORENO i l'Usuari quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat oa la falsedat de les dades proporcionades per l'usuari en el seu registre d'usuari a info@yupijuguetes.com.

Responsabilitat: JEOVANY MORENO assumeix les responsabilitats a que hi pugui haver lloc per la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s'especifica en les diferents condicions generals de contractació dels serveis que es posen a disposició de l'usuari.

--

Responsabilitat Del Usuari

Bon ús del servei: L'usuari està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. JEOVANY MORENO, queda facultada per mitjà de les presents Condicions Generals, a partir del moment en què tingui coneixement fefaent de la realització per part de l'usuari de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa l'usuari o restringir l'accés al lloc web de JEOVANY MORENO. L'usuari serà l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l'USUARI davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si s'escau, pugui assumir JEOVANY MORENO , si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, JEOVANY MORENO, col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita, especialment en l'àmbit de continguts introduïts per l'usuari que puguin vulnerar drets o interessos legítims de JEOVANY MORENO o de tercers.

Diligència deguda: L'usuari es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguin requerides amb la diligència deguda. Amb caràcter especial, l'USUARI ha de ser diligent pel que fa a l'actualització i veracitat de les seves dades personals, fonamentalment del correu electrònic assenyalat en la compra com a via principal de contacte amb JEOVANY MORENO.

--

Privacitat i Protecció de Dades Personals

Mitjançant el lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades ia més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per JEOVANY MORENO. JEOVANY MORENO, posa a disposició dels Clients l'adreça de correu electrònic info@yupijuguetes.com, perquè aquests revoquin el consentiment prestat. Així com l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent. JEOVANY MORENO declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la citada llei orgànica.

--

Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

--

Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

--

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.